Правила конкурсного приймання учнів до гімназії №287

До уваги батьків майбутніх п'ятикласників!

Списки учнів і розподіл дітей по класах буде розміщено на інформаційному стенді і сайті гімназії 29 серпня 2018 року.
Адміністрація закладу.

1. Загальні положення.

1.1. Прийом у Київську гімназію №287 здійснюється відповідно до Інструкції про порядок конкурсного прийому дітей (учнів, вихованців) до гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 19.06.2003 р. №389 і зареєстрованої Міністерством юстиції України 04.07.2003р. №547/7868, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та Статуту Київської гімназії №287 Святошинського району м. Києва.

2. Організація конкурсу.

2.1. Прийом заяв для участі в конкурсі проводяться:
- до 5-их класів гімназії з 10 квітня 2018 року;
- до інших класів, при наявності вільних місць, до 30 серпня 2018 року.
2.2. Для участі в конкурсі допускаються діти ( учні, виконавці) на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, що подається на ім'я директора гімназії, табеля успішності або документа про освіту.
2.3. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні або творчі досягнення.
2.4. Конкурсні випробування будуть проводитися як в усній формі, так і в письмовій формах. Кількість конкурсних випробувань встановлена наступна:
2.4.1. усна співбесіда для учнів загальноосвітньої 1 ступеня школи (початкова школа), які за період навчання у 4 класі досягли високих результатів у навчанні і за результатами семестрового, річного оцінювання, підсумкової атестації мають досягнення у навчанні (10, 11, 12), або достатній рівень (не нижче 9 балів) не більше, чим з двох предметів навчального плану, або достатній рівень (не нижче 9 балів) не більше, чим з двох предметів навчального плану.
2.4.2. Два письмових випробування з української мови та математики для учнів міських шкіл, які вступають до п'ятого класу гімназії. Розклад конкурсних випробувань: українська мова - 30.05.2018 13-00 (каб. 204), математика -31.05.2018 13-00 (каб. 204); додатково за заявами батьків: українська мова - 28.08.2018 10-00 (каб. 204), математика - 28.08.2018 11-00 (каб. 204).
2.4.3. Два письмових випробування для учнів інших міських шкіл, які вступають до 6-9 класів основної школи (за наявності вільних місць) з української мови та математики та усна співбесіда з французької мови, яка вивчається як друга іноземна з 5 класу (при наявності заяв батьків в червні 2018р. та в серпні 2018р.).

3. Проведення конкурсу.

3.1. Для проведення конкурсних випробувань створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням з Радою гімназії. Головою конкурсної комісії є директор гімназії І.П.Почечуєва.
3.2. З кожної дисципліни створюється предметна комісія. склад предметних комісій затверджується наказом директора гімназії.
3.3. Зміст іспитів із загальноосвітніх дисциплін відповідає програмам гімназії.
3.4. Варіанти письмових завдань для іспитів зберігаються у директора гімназії в запечатаному конверті, який відкривається у день проведення іспитів у присутності членів предметної комісії та учнів.
3.5. Для проведення іспитів учням видається папір із штампом гімназії, причому передбачається, що перша сторінка повинна відділятися. Після закінчення іспиту письмові роботи шифруються головою комісії і передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифруються роботи після виставлення оцінок.
3.6. Результати іспитів оформляються протоколом комісії і оголошуються в письмовій формі не пізніше ніж через три дні після проведення випробувань.
3.7. Підсумки конкурсу оголошуються на засіданні конкурсної комісії, яка приймає рішення про зарахування учасників конкурсу до гімназії.


Приклади завдань для 5-х класів - математика
Приклади завдань для 5-х класів - українська мова

4. Порядок зарахування.

4.1. Учні, які успішно пройшли конкурсний відбір, зараховуються до гімназії наказом директора, що видається на підставі рішення приймальної комісії.
4.2. Зарахування проводиться після закінчення конкурсу.
4.3. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія. Головою апеляційної комісії є директор гімназії.
4.4. Особи, які не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів після початку навчального року, відраховуються з гімназії.
4.5 Прийом документів: заяви приймаються у кабінеті №309
     Вівторок 8.00 - 18.00
     Четвер 13.00 - 16.00
     П'ятниця 10.00 -15.00